İçeriği Görüntüle
Arama

Kayda değer sayıdaki bulgu gösteriyor ki, Kapsamlı Cinsellik Eğitimi çocuk ve gençlerin doğru ve yaşlarına uygun bilgi, tutum ve beceri geliştirmelerini destekleyerek güvenli, sağlıklı ve pozitif ilişkiler kurmalarına katkı sağlamanın yanı sıra; insan haklarına saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik gibi olumlu değerler geliştirmelerini de destekliyor. Kapsamlı Cinsellik Eğitimi aynı zamanda; akranlarıyla, ebeveynleriyle, öğretmenleriyle, diğer yetişkinlerle ve kendi çevreleriyle ilişkilerini daha iyi anlama ve bu ilişkileri yönetebilmeleri için gençlere sosyal normlar, kültürel değerler ve geleneksel inançlar üzerine düşünme konusunda destek olması açısından da önem taşımaktadır.

HIV ve AIDS, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), istenmeyen gebelikler, toplumsal cinsiyet temelli şiddet (TCTŞ) ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin genç insanların iyi olma halinin önünde halen ciddi risk teşkil ettiği bir dünyada yaşa uygun olarak yapılandırılmış Kapsamlı Cinsellik Eğitimi; onların güvenli, üretken ve tatmin edici bir yaşama hazırlanmalarında merkezi bir rol oynamaktadır. Birçok genç; yetişkinlik dönemine adım atarken cinsellikle ilgili negatif, birbiriyle çelişen ve kafa karıştırıcı mesajla karşılaşır. Çoğu zaman bu mesajlar, ebeveyn ve öğretmenlerin de dâhil olduğu yetişkin dünya tarafından utanç ve sessizlik eşliğinde daha da ağırlaşır. Birçok toplumda, cinselliğin ve cinsel davranışların konuşulmasının önüne geçen cesaret kırıcı tutum ve yasalar bulunmaktadır. Toplumsal normlar da ilişkilerdeki cinsiyet eşitsizliği, aile planlaması ve çağdaş koruma yöntemlerinin kullanımı konularındaki zarar verici koşulları süreğen kılabilmektedir.

Kapsamlı Cinsellik Eğitimi kapsamında insan hakları temelli bir yaklaşımın benimsenmesi aynı zamanda; gençlerin kendi haklarını tanıma, başkalarının haklarını tanıma, bu haklara saygı duyma ve hakları ihlal edilenler için savunuculuk yapma konusunda farkındalığının yükseltilmesini de beraberinde getirir. Genç insanların Kapsamlı Cinsellik Eğitimi’ne eşit erişiminin sağlanması aynı zamanda; zorlama ve şiddetten uzak, güvenli, sorumlu ve saygılı cinsel seçimler yapmaları ve etkin bir biçimde kendilerini koruyabilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgiye erişme haklarının gözetilmesi, yani onların mümkün olan en yüksek sağlık standardına erişimlerinin de sağlanması demektir.

Gençlerin özellikle internet ve diğer mecralar üzerinden cinsel içerikli materyallerle daha fazla karşı karşıya kaldığı bir ortamda, yaşamlarında sorumluluk sahibi seçimler yapabilmeleri için gereken bilgi, birikim ve becerilerin genç insanlara kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunun artık devletler de giderek daha fazla farkına varıyor. 2030 Gündemi ve küresel çaptaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), hiç kimsenin dışarıda bırakılmaması ve insan haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin herkes için gerçek kılınması amacıyla harekete geçilmesi için çağrı yapmaktadır. Eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlık ve iyi oluş gibi hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki politik yükümlülüklerin harekete geçirilmesi, aynı zamanda dünyanın her yerinde çocuk ve gençlerin Kapsamlı Cinsellik Eğitimi’ne erişiminin sağlanması için mevcut ve yeni, birden çok sektörün dahil edildiği programların çoğaltılması için önemli bir fırsatı önümüze koymaktadır.

Kapat