İşbu Aydınlatma Metni, Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın cisuplatform.org.tr internet sitesinde yer alan iletişim formunu dolduran kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Vakfımızın kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.tapv.org.tr/kvkk/  adresinde yer almaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Vakfımızın internet sitesinde yer alan iletişim formunu dolduran kişilerden internet sitemiz üzerinden kişisel veriler elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

Hukuki Sebep Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati İletişim verisi E-Posta Adresi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati Kimlik Verisi Ad-Soyad İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Vakfımızın varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup, aşağıdaki hallerde 3. Kişiler ile paylaşılmaktadır:

Alıcı / Alıcı Grupları Aktarım Sebebi Aktarılan Veri
Hibe veren fon kuruluşu / Platform sekreteryası Platform çalışmalarını yürütmek İletişim verisi (E-Posta Adresi), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)
 • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Vakfımıza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

 • İlgili kişi sıfatıyla https://www.tapv.org.tr/kvkk/basvuru-formu/ adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Vakfımıza,
 • Vakfımız sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte [email protected]   e-posta adresi üzerinden veya
 • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle

vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.