İçeriği Görüntüle
Arama

İçerik, yaklaşım ve etkinlikleri belirlerken net hedeflere, çıktılara ve temel kazanımlara odaklanın.

Etkili bir müfredatın sağlıkla ilişkili net hedefleri ve bu hedeflerle doğrudan ilişkili davranışsal çıktıları olur. Davranışsal çıktılara ek olarak; müfredat güvenli, sağlıklı ve olumlu ilişkilerin yanı sıra insan haklarına saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği dahil olmak üzere olumlu değerlere katkıda bulunan tutum ve becerileri geliştirmeye odaklanmalıdır.

Konuları mantıksal bir sırada ele alın.

Etkili müfredatların birçoğu ilk olarak güvenli, sağlıklı ve olumlu yaşam tarzları geliştirmek, HIV, CYBE ve istenmeyen gebelikleri önlemek ve öğrencinin ve başkalarının haklarını korumak için gerekli olan özgül bilgi, tutum ve becerileri ele almaya başlamadan önce; cinsellikle ilgili değerleri, tutumları ve normları keşfetmek için öğrencileri güçlendirmeye ve motive etmeye odaklanır.

Bağlama yönelik ve eleştirel düşünceyi teşvik eden etkinlikler tasarlayın.

Öğrenciler çeşitli sosyo-ekonomik arka planlardan geliyor olabilir ve yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, aile ve topluluk değerleri, din ve diğer özellikleri farklılık gösterebilir. Aile, topluluk ve yaşıtlarının cinsellik ve ilişkiler hakkındaki algılarını, var olan kişisel ve topluluk değerlerini anlamalarını ve eleştirel düşünmelerini teşvik eden, öğrencinin çevresel koşullarına uygun bir müfredat uygulamak önemlidir.

Onay ve yaşam becerileri kavramlarına değinin.

Onay üzerine konuşmak; sağlıklı ve saygılı ilişkiler kurmak, cinsel sağlık için cesaretlendirmek ve savunmasız insanları zarardan korumak için vazgeçilmezdir. Gençlere başkalarının kişisel sınırlarını kabul etmeyi ve bu sınırlara saygı göstermeyi öğretmek; kimsenin isteyerek gerçekleştirdiği cinsel eylemlerden, reddetmekten veya her hangi bir noktada fikrini değiştirmekten utanmayacağı bir toplum yaratılmasına yardımcı olabilir. Onay üzerine nitelikli bir eğitim; gençleri risk tespiti yapabilme ve istenmeyen cinsel pratiklere yol açabilecek durumlardan kendilerini koruyabilmeleri noktasında desteklemeli ve diğer bireylerle sağlıklı ilişkiler arayabilmeleri için bilgi ve güven geliştirebilmelerine yardım etmelidir.

HIV ve diğer CYBE, gebeliği önleme, erken ve istenmeyen gebelik ve diğer korunma yöntemlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliği üzerine bilimsel, doğru bilgi sunun.

Müfredattaki bilgi kanıtlanmış olmalı, kondomların ve diğer doğum kontrol yöntemlerinin riskleri ve etkisi ne abartılmalı ne de olduğundan az gösterilmelidir. Pek çok müfredat modern doğum kontrol yöntemleri, özellikle acil durum doğum kontrol yöntemleri, kadın kondomları ya da PrEP ve PEP hakkında yeterli bilgi sağlamakta başarısız olmaktadır. Bu yöntemin etkili olmadığına dair güçlü kanıtlar olmasına rağmen, pek çok ülkede halen sadece cinsellikten kaçınmayı öneren programlar sunulmaktadır. Sadece kaçınma odaklı programların cinsel ilişki, eşcinsellik, mastürbasyon, kürtaj, toplumsal cinsiyet rolleri ve beklentileri, kondomlar ve HIV gibi konularda eksik ve yanlış bilgi içermeleri muhtemeldir.

Biyolojik deneyimlerin, toplumsal cinsiyete dayalı ve kültürel normları çocukların ve gençlerin cinselliklerini ve genel olarak cinsel ve üreme sağlıklarını deneyimleme ve yönlendirme biçimlerini nasıl etkilediğini ele alın.

Eşit ilişkileri teşvik etmek ve riskli cinsel davranışları azaltmak için; müfredat biyolojik deneyimleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve kalıp yargıları ele almalı ve eleştirel bir biçimde incelemelidir. Programlar genç kadınların ve erkeklerin karşı karşıya kaldığı özgül durumları tartışmalı ve istenmeyen ve korumasız cinsel aktiviteyi önleyici etkili beceri ve yöntemler geliştirmelerini sağlamalıdır. Bu etkinlikler; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, toplumsal normları ve kalıp yargıları dönüştürmeye odaklanmalı ve hiçbir şekilde zararlı toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını teşvik etmemelidir.

Belirli cinsel davranışlara özel riskleri ve koruyucu faktörleri ele alın.

Riskli ve koruyucu davranışlarla ilgili net mesajlar vermek etkili programların en önemli özelliklerinden biridir. En etkili CSE programları koruyucu davranışlar hakkında net ve tutarlı mesajları çeşitli formatlarda tekrar tekrar pekiştirirler.

HIV ve diğer CYBE, istenmeyen ya da korunmasız cinsel ilişki ya da şiddete neden olabilecek belirli durumlarla nasıl baş edileceğini ele alın.

Gençlerin istenmeyen cinsel eylemlere zorlanma risklerinin bulunduğu durumları belirleyebilmesi ve bu durumlardan kaçınabilecek ya da bu durumlarda müzakere edebilecek stratejilerin provasını yapmak önemlidir, ideal olan bunu gençlerin kendilerinden gelen paylaşımlarla yapmaktır. Topluluklarda uyuşturucu ve/veya alkol kullanımı korunmasız cinsel ilişki ile ilişkilendirilir; uyuşturucu ve alkolün cinsel davranış üzerindeki etkisini ele almak ayrıca önemlidir.

Bireysel tutumların ve akran normlarının; kondom ve tam kapsamlı korunma yöntemleri üzerindeki etkisini ele alın.

Bireysel tutumlar ve akran normları kondom ve korunma yöntemleri kullanımını etkiler. Etkili CSE müfredatı; kondomlar ve diğer modern korunma yöntemlerini ve etkilerini hakkında bilgiler içeren net mesajlar verir. Bu programlar ayrıca öğrencilerin kondom ve modern korunma yöntemlerine dair tutumlarını keşfetmelerine ve yöntemlerin kullanımına dair algılanan engellerin farkında varmalarına yardım eder.

Çocukların ve gençlerin sağlık ihtiyaçlarına, özellikle de cinsel sağlık ve üreme sağlığı ihtiyaçlarına cevap veren hangi hizmetlerin erişilebilir olduğuna dair bilgi sağlayın.

Etkili CSE müfredatı cinsellik ve ilişkiler üzerine danışmanlık, menstrüel sağlık yönetimi, modern doğum kontrolü ve gebelik testi, (yasal olduğu yerlerde) kürtaj, CYBE ve HIV önleme, danışmanlık, test ve tedavisi, HPV aşısı, gönüllü tıbbi erkek sünneti dahil genç dostu sağlık hizmetlerine nasıl erişilebileceğine dair bilgiler içermelidir. Müfredatın parçası olarak eklenen bu etkinlikler; gençleri kendi bakımlarına dair karar vermede nasıl aktif rol oynayabilecekleri ve oynamaları gerektiği konusunda teşvik etmelidir. Örneğin; bilgilendirilmiş onayın önemi, gizlilik ve mahremiyet ve var olan yasal çerçevenin sağlıkları hakkında karar verme becerilerini nasıl desteklediği ya da engellediğini fark etmeleri üzerine düşünebilecekleri konulardan bir kaçıdır.

Kapat