KVKK Aydınlatma Metni

1. GİRİŞ
İşbu Aydınlatma Metni, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (“TAPV”) olarak yürüttüğümüz web sitesi üyeliği, eğitimler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, bülten ile bilgilendirme ve sair etkinliklere (“Etkinlikler”) ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARIN İŞLENME AMAÇLARI
(a) Etkinlikler kapsamında TAPV ile paylaşmış olduğunuz:
(i) Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi,cinsiyet
(ii) İletişim Verisi: Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi
(iii) Mesleki Bilgi: Mesleği, Alanı, Sınıf Kademesi
(iiii) Ebeveynlik Bilgisi
ibaret olan kişisel verileriniz (hepsi birlikte “Kişisel Veriler”),
(b) söz konusu Kişisel Veriler’in içeriğinde tarafımızca herhangi bir değişiklik yapılmadan ve paylaştığınız (veya zaman zaman güncellediğiniz) şekliyle,
(c) aşağıda sayılan amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde TAPV tarafından işlenmektedir:
(i) Etkinlikler’in tanıtımı, organizasyonu, bunlara katılım koşullarının iletilmesi ve/veya kaydınızın yapılması ve bunların gerçekleştirileceği mekan ve zaman gibi detaylar ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi ve bunlar ile ilgili bilgi verilmesi ve/veya
(ii) Yalnızca Etkinlikler’in tanıtımında kullanılmak amacıyla sınırlı olmak üzere, Etkinlikler sırasında sesli ve/veya görüntülü kayıt alınması ve söz konusu kayıtların yazılı, görsel, işitsel veya dijital mecralarda kullanılması ve/veya
(iii) Bülten gönderilmesi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Tarafımıza sağladığınız (ve yukarıda tanımlanan) Kişisel Veriler:
(a) TAPV’nin işbirliği yaptığı veya TAPV’nin (bulut (cloud) hizmeti, sunucu (server) hizmeti ve sair hizmetler de dâhil olmak üzere) her türlü hizmet sağlayıcılarına, aracılarına, tedarikçilerine, danışmanlarına, bağlı ya da yan kuruluşlarına ve sair kişi veya kuruluşlara ve bunların mensuplarına, bağışçılarına, üyelerine, yetkililerine, gönüllülerine ve çalışanlarına,
yalnızca yukarıda Madde 2 (İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları) tahtında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve söz konusu amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılmaktadır.
Ek olarak belirtmek isteriz ki, Kişisel Veriler, (i) Türkiye Cumhuriyeti kanunları, Türk mahkemelerinin kararları, düzenleyici veya denetleyici kurumların kural veya düzenlemeleri uyarınca veya (ii) herhangi bir adli kovuşturmaya ilişkin olarak paylaşılması zorunlu olduğu takdirde, söz konusu kişi veya kurumlar ile paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN VE AKTARILMASININ HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel Veriler, TAPV tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 5 kapsamında Etkinlikler’in yerine getirilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olma, Etkinlikler’e ilişkin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olma ve sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak TAPV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve sebeplerin yanı sıra tarafımıza sağlayacağınız veya sağlamış olduğunuz açık rızanıza istinaden, bilişim sistemleri üzerinden otomatik olarak, veri kayıt sistemi aracılığıyla olmakla beraber manuel olarak ve KVKK Madde 4 tahtında belirtilen:
(a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(b) doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(d) işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve
(e) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
ilkeleri gözetilerek işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca:
(i) TAPV tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
(ii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
(iii) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
(iv) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
(v) Kişisel verilerinizin, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren hukuki sebeplerin kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
(vi) Yukarıdaki (iv) veya (v) numaralı paragraflar kapsamındaki istemlerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
(vii) İşlenen kişisel verilerinizin, münhasıran (yalnızca) otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi dolayısıyla sizin aleyhinize bir sonuç ortaya çıktıysa, söz konusu sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
(viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, söz konusu zararın giderilmesini talep etmek
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınız çerçevesinde tarafımıza iletmek istediğiniz talep ve itirazlarınızı aşağıdaki adresimize yazılı olarak veya bizlerde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz üzerinden [[email protected]] uzantılı e-posta adresimize iletebilirsiniz:
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Ulus Mahallesi, Güzel Konutlar Sitesi
A Blok, Daire: 3-4
34760, Etiler, İstanbul

Aydınlatma Metni’nde tanımlanan Kişisel Veriler’imin, Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlarla ve TAPV’ye sağlamış olduğum işbu açık rıza beyanına istinaden TAPV tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen sebeplerle işlenmesine ve bu amaçlarla Aydınlatma Metni’nde sayılan kişi, kurum, kuruluş, vakıf ve/veya derneklere aktarılmasına izin veriyorum.
Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Kişisel Veriler’imin, Aydınlatma Metni’nde belirtilen sebeplerle, TAPV tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak verdiğim bu açık rıza beyanını, TAPV’nin aşağıdaki adresine yazılı olarak veya TAPV’ye kayıt yaptırdığım e-posta adresi üzerinden [[email protected]] uzantılı e-posta adresine e-posta olarak ileterek her zaman geri alabileceğim ve Aydınlatma Metni Madde 5 (Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız) tahtında sayılan haklarımı kullanabileceğim konusunda TAPV tarafından bilgilendirildim.